1. MÄÄRITELMÄT

1.1 “Yritys” on 24DNA.

1.2 “Asiakas” on Palvelun tilaava yksityinen henkilö, yritys, oikeushenkilö tai itsenäinen yhteisö.

1.3 “Ehdotettu henkilö” on lähetyslomakkeessa mainittu henkilö, jolle testitulokset annetaan .

1.4 “Näytteenottaja” on henkilö, joka ottaa näytteet.

1.5 “Palvelu” on yksi tai useampi Yhtiön mainostama DNA-testi tai geneettinen testi.

1.6 “Palvelutilaus” on tilauksen tekeminen Yrityksen Palveluista joko henkilökohtaisesti, puhelimitse, kirjeellä, sähköpostilla, tilauslomakkeen täyttämisellä tai millä tahansa muulla tavalla.

1.7 “Hinta” on Yhtiön Palveluiden voimassa olevan hinnaston mukainen hinta.

1.8 “Kitit” ovat Asiakkaalle toimitettuja näytekeräyssarjoja.

2. NÄIDEN EHTOJEN SOVELTAMINEN

2.1 Näitä ehtoja sovelletaan sulkemalla pois kaikki muut ehdot, mukaan lukien ne, joita Asiakas voi väittää soveltavansa minkä tahansa sopimuksen, ostotilauksen, tilausvahvistuksen tai vastaavan asiakirjan perusteella.

2.2 Kaikki Palvelutilaukset katsotaan Asiakkaan tarjouksiksi ostaa Palvelut näiden ehtojen mukaisesti. Yrityksen ei katsota hyväksyneen mitään tarjousta ennen kuin Asiakas on maksanut tilatun Palvelun. Maksua pidetään ratkaisevana todisteena siitä, että Asiakas hyväksyy Palvelun näiden ehtojen mukaisesti.

3. NÄIDEN EHTOJEN LAAJUUS

3.1 Mitään muita ehtoja kuin näihin ehtoihin sisältyviä ehtoja ei pidetä osana näitä ehtoja tai ehtoja, paitsi jos Asiakkaan ja yrityksen valtuuttaman henkilön välillä on kirjallinen sopimus.

3.2 Nämä ehdot eivät vaikuta Asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin kuluttajana.

3.3 Jos jokin osa näistä ehdoista katsotaan kohtuuttomaksi, mitättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi missä tahansa oikeus-, välimiesmenettelyssä tai vastaavassa menettelyssä, osapuolten tarkoituksena on, että tämä ei vaikuta näiden ehtojen muiden osien täytäntöönpanokelpoisuuteen.

3.4 Kaikki Asiakkaan tekemät sopimukset, jotka koskevat useampaa kuin yhtä henkilöä tai yhteisöä , ovat yhteisvastuullisia.

4. YHTIÖN VELVOLLISUUDET

4.1 Yritys pyrkii tarjoamaan ISO 17025:n ja/tai AABB-standardin mukaisesti akkreditoidun laboratorion suorittamia testejä, mikäli mahdollista tai saatavilla.

4.2 Yritys pyrkii saattamaan testien tulokset Nimetyn henkilön saataville vakio- ja pikapalveluilleen määritellyissä aikoina. Yhtiön ilmoittamat läpimenoajat alkavat näytteiden vastaanottamisesta laboratorioon, eivät näytteiden vastaanotosta mihinkään hallintotoimistoon tai yhtiön edustajaan.

4.3 Yritys lähettää paketit Asiakkaalle yleensä tavallisella postilla, ellei Asiakas toisin pyydä. Sarjan lähetyskulut sisältyvät hintaan. Joissakin testeissä voidaan käyttää muita postitustapoja. Yritys ei ole vastuussa mistään postijärjestelmän tai kuriiripalvelujen aiheuttamista viivästyksistä. Asiakkaan on ilmoitettava yritykselle, jos pakettia ei vastaanoteta , ja tämä kohtuullisessa ajassa, joka on odotettavissa kyseisen maan postijärjestelmästä.

4.4 Jos ilman Asiakkaan syytä hänelle tai hänen näytteenottajalleen Yrityksen toimittama pakkaus vioittuu saapuessaan tai steriilit pakkaukset ovat vaarantuneet, yritys toimittaa uudet veloituksetta. Asiakkaan tulee palauttaa vialliset sarjat palautuskuljetuksen kanssa omalla kustannuksellaan ja merkittynä selvästi viallisiksi, yrityksen hävitettäväksi .

4.5 Yritys toimittaa vain yhden sarjan asiakastilausta kohti. Pyydetyistä lisäsarjoista veloitetaan hallinnollinen maksu kohdemaasta riippuen (katso alustavat maksut liitteestä 1).

4.6 Mikäli Asiakkaan toimittamat näytteet eivät Yrityksestä johtuvasta syystä pysty luomaan DNA-profiilia riittämättömän DNA:n tai saastuneen näytteen vuoksi, peritään uusintanäytteenottomaksu . Epätyypillisen näytteen tapauksessa normaalihinnan lisäksi sovelletaan normaaleja vähittäismyyntihintoja.

4.7 Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Yritys ei takaa vakuuttavien tulosten toimittamista DNA-suhdetestaukseen. Suhdeanalyysin tulosta ei voida ennustaa ennen kuin se on valmis. Yritys ei voi hyvittää asiakkaita, jotka saavat epäselvän tuloksen.

4.8 Asiakas ymmärtää, että vaikka yrityksen suorittama tietty testaus on erittäin tarkka, kuten kaikissa testeissä, on olemassa virheen tai puutteen mahdollisuus. Näin ollen Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että mikäli Asiakas voi nostaa vahingonkorvausvaatimuksen, joka johtuu yhtiön mistä tahansa toiminnasta, olipa kyseessä huolimattomuus tai muu, Yhtiön vastuu ei ylitä testistä maksettua hintaa ja sitoutuu pitämään Yritys ja sen edustajat, toimihenkilöt ja työntekijät ovat vaarattomia kaikilta lisävaatimuksilta tai vahingoilta. Asiakkaan oikeudet ovat riippuvaisia siitä, että Asiakas ilmoittaa Yhtiölle kaikista virheistä tai puutteista 30 päivän kuluessa testiraportin lähettämisestä Nimetylle henkilölle sähköpostitse tai postitse. Kaikki tämän lausekkeen (4.8) mukaiset vastuut rajoittuvat palvelun hintaan .

4.9 Yritys ei ole vastuussa mistään Asiakkaalle tai kenellekään muulle henkilölle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat testitulosten ilmoittamisesta Nimetylle henkilölle tai muille valtuutetuille henkilöille, ellei Yritys ole ollut huolimaton.

4.10 Yritys ei ole vastuussa mistään epäonnistumisesta tai viivästyksestä testauspalveluidensa suorittamisessa sen vaikutusmahdollisuuksista riippumattomista syistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, Jumalan teko, tulva, kuivuus, myrsky, sota, työtaistelu, lakko, työsulku, laitteiden, järjestelmien tai verkkoon pääsyn rikkoutuminen, tulipalo, räjähdys, terrorismi, sabotaasi tai muu tapahtuma, johon se ei voi vaikuttaa.

4.11 Yritys varaa oikeuden kieltäytyä Palveluistaan, jos sillä on perusteltua syytä uskoa, että biologiset näytteet on saatu tai tullaan hankkimaan laittomasti tai tuloksia käytetään laittomaan, sopimattomaan tai epäeettiseen tarkoitukseen tai jos kyseessä on eturistiriita olemassa oleva Asiakas tai Yhtiön Palveluiden laatu saattaa muutoin vaarantua tai sillä on muu kohtuullinen syy siihen.

4.12 Yhtiön toimittamat testiraportit luovutetaan Nimetylle henkilölle. Kaikilla testatuilla henkilöillä on oikeus saada kopio raportista. Kirjalliset raportit lähetetään sähköpostitse nimetylle henkilölle, ellei toisin mainita.

4.13 Yritys pidättää oikeuden antaa tuloksia ja/tai keskustella tuloksista seuraavien kanssa :

  1. a) kaikki testatut henkilöt; tai
    b) jos testattava henkilö on lapsi, äiti tai muu henkilö, jolla on huoltajuus lapsesta, jos nimetty henkilö tai muu valtuutettu henkilö ei ole ilman kohtuullista syytä välittää tuloksia testatuille.

4.14 Yhtiön tavoitteena on tarjota korkealaatuista Palvelua kaikkina aikoina. Jos Asiakas ei ole tyytyväinen saamaansa Palveluun, hänen tulee tehdä valitus kirjallisesti Yhtiölle. Yhtiö pyrkii käsittelemään kaikki valitukset viipymättä ja selittämään tilanteen Asiakkaalle. Yritys tekee parhaansa ratkaistakseen kaikki valitukset tai huolenaiheet; Kaikki johdon tekemät päätökset ovat kuitenkin lopullisia.

5. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

5.1 Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että testatut henkilöt toimittavat kaikki tarvittavat tunnistetiedot (jos pyydetään), oikeat materiaalit tai näytteet yritykselle ja täyttävät täydellisesti, tarkasti ja luettavasti kaikki Yhtiön pyytämät asiakirjat. Jos näin ei tehdä, testitulosten toimittaminen voi viivästyä tai niissä voi olla epätarkkuuksia, mikä voi vaikuttaa testitulosten todistusarvoon. Tällaisissa olosuhteissa Yhtiö ei ole vastuussa mistään viivästyksestä tai epätarkkuudesta. Yhtiö ei ole enää vastuussa ennen kuin tilanne on korjattu eikä hyvitystä ole suoritettu.

5.2 Yritys pyrkii pyynnöstä antamaan Asiakkaalle mahdollisimman paljon tietoa tarjoamistaan palveluista ja täydellisen kuvan siitä, mitä tulokset osoittavat ja mitä eivät, mutta Asiakkaan on päätettävä, onko Yhtiön tarjoama Palvelu soveltuu mihin tahansa tiettyyn tarkoitukseen ja yhtiö neuvoo ottamaan tarvittaessa oikeudellisia tai muita neuvoja ennen testin tilaamista.

5.3 Asiakas (tai hänen näytteenottajansa) on velvollinen hankkimaan oikeudellisia neuvoja, jotka ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että heillä on oikeus hallussaan ja hankkia Yritykselle analysoitavaksi toimitetut biologiset näytteet. (Jos asut Isossa- Britanniassa , katso liite 5 saadaksesi lisätietoja HTA:sta).

5.4 Asiakas sitoutuu korvaamaan Yhtiön kaikista vaatimuksista, kustannuksista ja kaikista yhtiölle aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että asiakas (tai hänen näytteenottajansa) on luovuttanut yritykselle näytteet, joita ei ole hankittu laillisesti.

5.5 Asiakas sitoutuu siihen, että kaikki Yritykselle Palvelun tilaamista varten annetut tiedot ovat oikein ja että kaikki Palvelun maksamiseen käytetyt luotto-/pankkikortit ovat hänen omistuksessaan (tai että hänellä on omistajan valtuudet käyttää niitä maksamiseen Palvelua varten).

5.6 Asiakas takaa, että hänellä on oikeus toimittaa Yritykselle kaikki tiedot ja tiedot, ja hän on velvollinen korvaamaan Yhtiön kaikista vaatimuksista, jotka koskevat tietojen tai tietojen loukkaamista, luottamuksellisuuden rikkomista tai kolmansien osapuolien esittämien tietosuojalainsäädännön noudattamatta jättämistä. .

5.7 Asiakas vastaa siitä, että Nimetty henkilö on tietoinen luottamuksellisuuden tarpeesta ja ettei hän saa paljastaa raportin sisältöä muille kuin testattujen henkilöiden valtuuttamille henkilöille. Katso myös kohta 4.12 edellä.

5.8 Asiakkaan tulee tehdä sopimus Yrityksen kanssa vain, jos hän on valmis noudattamaan näitä ehtoja.

6. PALVELUMAKSUT

6.1 Yrityksen Palveluiden hinnat ovat Yhtiön asettamia ja ajoittain tarkistettuja hintoja, jotka on kuvattu Yhtiön voimassa olevassa hinnastossa. Yhtiön hinnasto on saatavilla verkkosivuilla tai pyynnöstä.

7. MAKSU JA PERUUTUS

7.1 Yritys ei ota vastaan Palvelutilausta Asiakkaalta ennen kuin koko maksu on vastaanotettu.

7.2. Maksut voidaan suorittaa Ålandsbankenin, Dansken, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, OP:n, POP Pankin, S-Pankin, Säästopankin, Revolutin ja N26:n sähköisillä pankkipalveluilla. Maksut ovat mahdollisia euroissa. Maksut käsitellään MakeCommerce.lt -maksualustan avulla

7.3 Luottokorttimaksujen osalta Yritys ottaa luottokorttimaksut vastaan . Kaikkien muiden maksutapojen osalta Asiakas vastaa maksutapahtumasta aiheutuvista kuluista. Kaikkien Yrityksen vastaanottamien varojen tulee olla hinnastossa ilmoitettua täydellistä hintaa ilman mahdollisia maksuja, ennen kuin Yritys käsittelee Palvelun.

7.4 Asiakkaalla on kolme kuukautta aikaa lähettää näytteensä takaisin Palvelutilauksesta (johon viitataan vanhenemisaikana). Jos Asiakas ei lähetä näytteitä tässä ajassa, tili suljetaan . Yritys veloittaa uudelleenaktivointimaksun tilin avaamisesta uudelleen ja vanhentumisajan jälkeen lähetettyjen näytteiden käsittelystä. Vuoden kuluttua tili poistetaan, eikä uudelleenaktivointi ole mahdollista.

8. HYVITYSPOLITIIKKA

8.1 Jos Palvelu peruutetaan ennen kuin Yritys on myöntänyt asiakkaalle paketin, hänelle tarjotaan täysi hyvitys.

8.2 Jos Palvelu peruutetaan sen jälkeen, kun Yritys on myöntänyt Asiakkaalle paketin, mutta ennen kuin Asiakas lähettää näytteet takaisin, peritään posti- ja hallintomaksu. Tämä on voimassa vain Vanhenemisajan kuluessa.

8.3 Jos Palvelu peruutetaan sen jälkeen, kun näytteet on vastaanotettu Yritykseen, maksua ei palauteta.

8.4 Palvelu ei kuulu etämyyntisääntöjen soveltamisalaan , koska se on räätälöity jokaiselle asiakkaalle räätälöidylle paketille.

8.5 Asiakkaat voivat peruuttaa tilauksensa ja saada täyden hyvityksen 14 päivän kuluessa testin tilaamisesta.

9. AIKA JA TOIMITUS

9.1 Yhtiön antamat päivämäärät analyysin valmistumiselle ja tulosten raportoinnille ovat vain ohjeellisia. Yritys ei ole vastuussa Asiakkaalle Palvelun toimittamisen viivästymisestä eikä viivästyksestä suoraan tai välillisesti aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista.

10. MUUT ASIAT

10.1 Tekijänoikeuksien omistus kaikkeen Yrityksen laatimaan kirjallisuuteen, asiakirjoihin ja raportteihin jne . säilyy yhtiön omaisuutta.

11. TIETOSUOJA JA YKSITYISYYDEN SUOJA

11.1 Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan Yritys hankkii, käyttää, käsittelee ja luovuttaa Asiakasta koskevia henkilötietoja vain jatkaakseen velvollisuuksiaan sopimuksen mukaisen palvelun tarjoamisessa ja muihin asiaan liittyviin tarkoituksiin, mukaan lukien asiakastietojen päivittäminen, lakisääteisten palautusten analysointi. , rikosten ehkäisy sekä lakien ja määräysten noudattaminen. Asiakkaalla on oikeus saada kopio Yhtiön hallussa olevista häntä koskevista henkilötiedoista ja nämä tiedot ovat saatavissa maksutta, ellei pyyntöä pidetä liiallisena, jolloin veloitetaan käsittelymaksu (katso maksut liitteestä 6).

11.2 Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että Yritys voi myös olla velvollinen luovuttamaan Asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille, joko suoraan tai välillisesti, liittyen Palvelun tarjoamiseen. Tämä siirto voi sisältää, mutta ei rajoittuen, muut konsernin yritykset, kolmannen osapuolen edustajat, tytäryhtiöt ja testauslaboratoriot. Yhtiö ei luovuta henkilötietoja markkinointikampanjoita varten. Tietoja siirretään vain valtuutetuille henkilöille tai edustajille, joiden olisimme varmistaneet, että he huolehtivat tietyn tason tietosuojasta. Pysy ystävällisesti käyttämättä Palveluitamme, jos et ole samaa mieltä tietojen siirtämisestä kolmansille osapuolille.

11.3 Yhtiön kansainvälisen toiminnan vuoksi Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että voimme välittää asiakastietoja kolmansille osapuolille rajojen yli muihin maihin Palvelun tarjoamiseksi.

11.4 Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Yhtiöllä on oikeus käyttää kaikkia Asiakkaan toimittamia DNA-näytteitä ja että kaikki jäljelle jääneet näytteet ja paperikopiot tuhotaan laboratorion normaalien toimintatapojen ja lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Tietojen säilyttäminen Palvelun tarjoamisen aikana perustuu sellaisen sopimuksen täyttämiseen, jonka rekisteröity olisi allekirjoittanut. Muissa kuin ketjussa/oikeudellisissa tapauksissa rekisteröidyt voivat pyytää kaikkien tietojen ja tulosten poistamista. Tietojen poistaminen pyynnöstä suoritetaan 30 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteröidylle ilmoitetaan , miksi pyyntöä ei mahdollisesti hyväksytä. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa Palvelun aikana ja sen jälkeen pyytää, kuinka hänen tietojaan käsitellään .

11.5 Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Suostumus missä tahansa Palvelun tarjoamisen vaiheessa ottamalla meihin yhteyttä kirjallisesti tai sähköpostitse. Maksuja peritään kohdan 7 mukaisesti.

11.6 Asiakas tunnustaa ja sitoutuu noudattamaan tietosuojakäytäntömme ehtoja, jotka löytyvät yrityksen eri verkkosivustoilta Tietosuojakäytännössä sivu .

Shopping Cart